اسکنر و پرینتر

اسکنر بخش فروش کار نمیکند

کندی اینترنت

اینترنت شرکت نورد میلان جم بسیااار بسیارر کند شده است